.

حفاظ پنجره آریا

درب آکاردئونی آریا

صنایع فلزی آریا

اصول معماری ایرانی - آگهی مشاغل
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

اصول معماری ایرانی

احترام به ادیان و مکاتب دیگر، به منظور دستیابی به هویتی منسـجم در سـاختمانهـا و محـیط زندگی بر پایه ارزشهای ایرانی- اسلامی، بناها باید با تمهیـدات لازم در راسـتای پاسـداری از ایـن ارزشها طراحی و ساخته شوند و زمینهای برای تناقض بـا آنهـا در سـاختمانهـا و محـیط فـراهم نشود.
در این راستا، ضروریست که اصول ریشه دار معماری ایرانی از جمله مـوارد زیـر در طراحـی و ساخت بناها مورد توجه جدی قرار گیرند.
?    خودبسندگی و بومآورد بودن: مصالح و فنآوری
?    پرهیز از بیهودگی:به معنای دوری از افزودههای غیرضروری
?    مردمواری: که رعایت مقیاسهای انسانی به شکل مطلوب و بر اساس رفع نیازهای او است
?    درونگرایی: که به مفهوم حفظ حریمهای خصوصی و عمومی است و بیش از اصول دیگـر تـأثیرات فرهنگ دینی را نمایان میکند
?    نیارش: که در طراحی ساختار اصلی بناها، به معنای رعایت چارچوب معین ترسیمی و هندسی سازه و عناصر اصلی نگهدارنده بنا است،
?    پیمون: به مفهوم پیروی از نظام ابعادی معین که بـه نحـوی تولیـد انبـوه و حرفـهای را ممکـن میسازد
جنس، ابعاد و مکانیکی پنجره تاثیر بسزایی در حرارت اکتسابی از آفتاب دارد. نوع شیشه و پروفیل پنجره مناسب در دراز مدت باعث کاهش هزینه های انرژی مصرفی ساختمان می گردد. استفاده از رنگ های روشن برای اقلیم های گرم و رنگ های تیره و جذب کننده برای اقلیم های سرد ترجیح داده می شود. بازشوهای پنجرهای که قابل دستیابی از معابر عمومی باشند، بایـد ایمـن طراحـی شده, یا توسط نرده، حصار یا تدابیر دیگر محافظت شوند. نصب حفاظ بر روی نمای ساختمان در انطباق با قانون تملک ساختمان ها می باشد. چون لولاهای در و پنجره در ساختمان ها نباید قابل دسترس از بیرون باشد و در نتیجه نصب حفاظ از ضروریات میباشد. طراحی و احداث حفاظ های واحد های مسکونی به نحوی صورت می گیرد که حتی الامکان از بروز مشکلات امنیتی و دزدی جلوگیری شود. تامین ایمنی و امنیت متصرفین ضروری است که جهت حفظ منابع و دارائی مردم رعایت آنها الزامی است. در طراحی و ساخت حفاظ ساختمان از مصالح  بادوام، طبیعی، بوم آورد و غیر سمی و مناسب و قابل بازیافت استفاده می شود. در صورتی که پتجره در فضایی نصب شود که کف ان فضا در ارتفاع بیش از 70/0 متر از زمین ارتفاع داشته باشد، باید پنجره دارای جان پناهی به ارتفاع حداقل 10/1 متر از کف فضا باشد. حفاظ و جان پناه  باید با تمهیدات مناسب به نحوی تهیه شوند که در زمان استفاده و بهره برداری از مقاومت و ایمنی لازم برخوردار باشند.